Voor alle doelgroepen

Terug graag naar school gaan, met plezier leren en vertrouwen hebben in het eigen kunnen is ons belangrijkste doel.

Duidelijke afspraken en regels, structuur en regelmaat zorgen ervoor dat onze school een veilige plek kan bieden aan elk kind.

Onze speelplaats is voor de meeste kinderen een fijne plek  om te vertoeven met uitdaging in sport en spel, een rustplekje voor wie hier nood aan heeft, een speelruimte en een speelhuis waar tijdens de middag allerlei speelgoed ontleend kan worden.

In onze school heerst een positief klimaat met respect voor de eigenheid van elk kind; we zoeken naar een individueel gepaste aanpak en begeleiding. Dit gebeurt hoofdzakelijk in pedagogische eenheden (klasgroepen), soms in kleinere niveaugroepjes en soms in een 1-1 relatie. 
Naast de klastitularis worden leerlingen ook ondersteund door blio’s. Leerlingen die het nodig hebben kunnen ook rekenen op deskundige hulp van logopedisten, psychomotorische therapeuten en begeleiders sociaal-emotionele opvoeding. Deze extra hulp wordt zowel in de eigen klasgroep als  individueel of in groepsverband aangeboden. Zij ondersteunen mee onze zoektocht naar de meest passende hulp voor elk kind. Aan de hand van ons individueel handelingsplan houden wij alle vorderingen bij en leggen wij een persoonlijk leertraject vast. 
Regelmatige klassenraden zorgen ervoor dat dit traject steeds actueel en haalbaar blijft. Tijdens deze klassenraden komen alle betrokken leerkrachten, directie, pedagoog en CLB samen.

Op onze school krijgen ook ouders een plaats. Vandaar hechten we veel belang aan de betrokkenheid van de ouders bij het cognitieve en sociaal-emotionele leerproces van hun kind. Onze regelmatige oudercontacten of extra oudergesprekken zorgen ervoor dat de ouders steeds op de hoogte zijn van de vorderingen die hun kind maakt op beide gebieden (cognitief en sociaal-emotioneel). Tijdens deze momenten hebben de ouders de gelegenheid om te praten met alle betrokken leerkrachten en CLB.

Ons team wil steeds paraat staan om uw vragen te beantwoorden en samen op zoek te gaan naar oplossingen. Het uitwisselen van ervaringen kan leiden tot een duidelijke aanpak en geeft ons vaak een beter beeld op de mogelijkheden van elk kind.

Met heel het team steunen en motiveren we onze kinderen om hun  zorgvraag aan te pakken. Door middel van remediëren en onze orthopedagogische kennis vergroten we de succeservaringen en werken we aan een positieve ontwikkeling van ieder kind. Werken aan zelfkennis, het leren omgaan met elke individueel probleem en  het op gang brengen van het leerproces vergroten de kans op terugkeer en integratie in de maatschappij..

 

Type basisaanbod

Hier kunnen kinderen terecht die te kampen hebben met leerproblemen of het curriculum op de gewone lagere school moeilijk kunnen volgen. Dat kan zijn door:

Vertraagde ontwikkeling

Een combinatie van leerstoornissen: dyslexie,, dysfasie, dyscalculie, dyspraxie, DCD…

Vermoeden van ontwikkelingsstoornissen en gedragsproblemen: ADHD, ADD, NLD, ASS, …

Emotionele problemen: motivatie, faalangst, compensatiegedrag, emotionele verwerking, …

 

Via een grondige beeldvorming zoeken we op welk niveau elk kind aanbod nodig heeft en stellen daarvoor een individueel handelingsplan op. Met respect voor het tempo van de eigen ontwikkeling en de hulp van de eigen talenten proberen we elk kind op schools gebied zover mogelijk te krijgen.

 

In school de Merode staat het kind centraal. Daarom hechten we, met heel het team, erg veel belang aan het welbevinden van uw kind. We proberen hem of haar terug plezier in het leren te laten ervaren. Aan de hand van kleine succeservaringen werken we aan een goed gevoel. Een positief en realistisch zelfbeeld zorgt voor meer grip op de omgeving.

 

Type 9 voor leerlingen met ASS

Leerlingen met een autismespectrumstoornis hebben vaak moeite  met communicatie, sociale interactie , creatief verbeeldingsvermogen en zijn vaak hypergevoelig .
Ze zien de wereld anders omdat hun hersenen op een complexe manier de omgeving verwerken.

Maar elk kind met ASS is anders en heeft verschillende noden.

Minder gestructureerde situaties als de speelplaats en uitstappen kunnen angst en onzekerheid veroorzaken.

Autisme komt voor op alle niveaus van verstandelijk functioneren. De intelligentie beïnvloedt wel sterk de communicatieve en compenserende mogelijkheden. Autisme kent een aantal kenmerken, maar elke leerling met autisme heeft een sterk eigen profiel en vraagt een aangepaste aanpak. Wij gaan op zoek wat elk kind nodig heeft als ondersteuning: voorspelbaarheid, routine, stappenplannen, picto’s …

Dit gieten we in een individueel handelingsplan waarin het sociaal emotioneel welbevinden als een voorwaarde om tot didactisch leren te komen, het allerbelangrijkste doel vormt.


Waar mogelijk integreren deze kinderen zich in klasgroepen waar sociale interactie een belangrijke rol speelt.  Klasgroepen zijn immers een afspiegeling van de maatschappij waarin hun toekomst ligt. Met goede begeleiding en extra ondersteuning kunnen zij hierin succeservaring opdoen wat activerend kan werken voor de sociale deelname.

 

In alle klasgroepen streven we het volgende na:

 

 Visualisering en concretisering : dagplanning, stuctuur van de les

 Het prikkelarm maken van de ruimte

 

 

Indien de geïntegreerde werking voor een leerling te complex of voor te veel overprikkeling zorgt, passen we de leersetting aan. Dat kan in een autiklas waar de leerlingen een deel van de dag of een volledige dag een meer doorgedreven en individuele begeleiding krijgt.
De nadruk ligt hier op:

 het ontwikkelen en versterken van functionele vaardigheden

 sociale interactie en context helpen verduidelijken en transfer maken naar gelijkaardige settings.

 1 – 1 instructie en individueel zelfstandig werk door een eigen werkplek te creeëren

 zelfredzaamheid, motivatie, aandacht en taakgerichtheid stimuleren door een individuele leerlijn te volgen.

 gericht en versterkt inspelen op talenten en sterk ontwikkelde vaardigheden

 indien nodig alternatieven zoeken voor complexe situatie als speelplaats, vrije momenten, minder gestructureerde leervakken zoals muzische vorming …

Contactgegevens

Je kan ons steeds bereiken via

  • Adres: Frans Vanhombeeckplein 17, 2600 Berchem
  • Telefoon: 03/230.97.86
  • Email secretariaat: schooldemerode.info@ankerwijs.be
  • Email directie: schooldemerode.directie@ankerwijs.be

Awards

No Images
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…