Personen met een autismespectrumstoornis (of ASS) hebben tekorten op 3 domeinen: communicatie, sociale omgang, stroef denkvermogen en verbeelding. Zo selecteren en verwerken ze de informatie die zij opnemen vaak anders dan mensen zonder ASS, hebben ze het vaak moeilijker om rekening te houden met de context, richten zij zich vaak meer op details, … .

Als school proberen we dan ook zoveel mogelijk in te spelen op dit anders denken zodat het onderwijs aan kinderen met AS S zo zinvol mogelijk kan verlopen. Natuurlijk hebben we als T8-school ook onze beperkingen hierin. Zo beschikken we niet over auti-klassen maar opteren we voor een geïntegreerde werking met extra ondersteuning. Dit wil zeggen dat kinderen met ASS samen kunnen zitten met kinderen met ADHD, ADD, DCD, … . De richtlijnen die we immers hanteren voor onze kinderen met ASS zijn vaak ook voor de andere kinderen erg waardevol.

Hoe ondersteunen wij onze kinderen met ASS op school?

Reeds bij het intake-gesprek zullen we vanuit onze zorggradatie-ASS gaan kijken of onze school de gepaste plaats is voor uw kind. Zo kijken we oa. samen naar het functioneren in groep, sensorische prikkels, zelfstandigheid, taakgerichtheid, … .

Eens uw kind op onze school is ingeschreven proberen we hem of haar te omringen met zoveel mogelijk zorg.

Zo blijven we er naar streven dat:

 • klassen prikkelarm blijven
 • elke klasgroep over een duidelijk dagverloop beschikt en er ook duidelijkheid in elke ruimte heerst
 • kinderen die het op de speelplaats erg moeilijk hebben rust kunnen vinden in een afzonderlijke ruimte
 • er picto’s, stappenplannen, autiklokken, … gebruikt worden indien dit nodig is
 • onze communicatie erg duidelijk is en dat vaste structuren zo beperkt mogelijk doorbroken worden
 • onze kinderen kunnen rekenen op sociaal-emotionele begeleiding
 • kinderen met ASS extra ondersteuning kunnen krijgen naar hun diagnose toe en hiermee kunnen leren omgaan (Wanneer ze hier zelf klaar voor zijn)
 • er een nauwe samenwerking ontstaat tussen de ouders en externen zodat elke partij op dezelfde lijn staat
 • kinderen worden gestimuleerd in het zetten van nieuwe stappen maar nooit geforceerd

Samenwerking met ouders en externen.

Omdat we van oordeel zijn dat de ouders in de eerste plaats een bron aan informatie hebben vinden we een doorgedreven samenwerking met hen enorm belangrijk. Ook met externe hulpverlening proberen we zoveel mogelijk contact te onderhouden zodat alle betrokken partijen op dezelfde lijn staan. Voor elke leerling wordt dan ook een individueel handelingsplan opgemaakt zodat er geen informatie verloren gaat en deze jaarlijks geraadpleegd kan worden door de volgende leerkrachten. Tijdens de oudercontacten wordt de informatie ook met de ouders besproken om zo de transfer van de aangeleerde vaardigheden te bevorderen.

Wat na school de Merode?

Indien onze ondersteuning, in de loop van de lagere schoolleeftijd, echter niet voldoende blijkt te zijn voor uw kind of net wel een overstap naar het gewoon lager onderwijs terug mogelijk maakt, dan zorgt onze school samen met het CLB, voor de nodige ondersteuning. Dit ifv. een overstap naar een ander, meer geschikt type onderwijs of een terugkeer naar het gewoon lager onderwijs.

Wanneer uw kind de overstap maakt naar het  secundair onderwijs kan u vanuit onze school en het CLB rekenen op een deskundige begeleiding ifv. de schoolkeuze en opvolging. Uitgangspunt: “Waar voelt de leerling zich goed en waar kan de leerling zich het beste ontwikkelen?” Veel kinderen met autisme maken na school de Merode de overgang naar het gewoon secundair onderwijs. (Al dan niet met GON-ondersteuning.) Voor leerlingen die echter meer ondersteuning nodig hebben dan in het gewoon secundair onderwijs geboden kan worden, wordt in overleg met het CLB gezocht naar een geschikte school in het BuSo.

Contactgegevens

Je kan ons steeds bereiken via

 • Adres: Frans Vanhombeeckplein 17, 2600 Berchem
 • Telefoon: 03/230.97.86
 • Email secretariaat: schooldemerode.info@ankerwijs.be
 • Email directie: schooldemerode.directie@ankerwijs.be

Awards

No Images
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…